zenenergyzen-iconZENENERGY ORGANIZATION

Wisdom-ZenEnergy

Trí Tuệ 

Muôn loài chúng sinh đều bị những đám mây ngũ ấm bao phủ ánh sáng của ngọn đèn trí tuệ, cho nên, cứ mãi mãi trôi lăn trong vòng sinh tử, tử sinh, không có hạn nào thoát ly ra khỏi, tuỳ nhân duyên sinh rồi lại theo nhân duyên diệt. 

“Sống thì theo Tập Khí mà tạo nghiệp, Chết thì theo dòng biến chuyển của nhân duyên mà thọ báo" 
(Kinh Thủ Lăng Nghiêm) 


Bậc Trí, ngộ được Lý Chân, nhìn thấu được Tánh Không của vạn pháp, mọi sắc tướng đều do duyên sinh, không có Tự Tính, do đó, Tâm thường tự tại giữa giòng sinh tử, "bất biến tuỳ duyên,tuỳ duyên bất biến," không còn những mong cầu vọng tưởng, không còn vướng mắc với những vui buồn giận ghét thương của trần cảnh. 

Cõi mộng mau mau thấu, 
Trở lại chốn bảo châu, 
Giữ cho thân mạng tốt, 
Chính là để cho đầu , 
Tỉnh táo quy y Phật, 
Ở nơi chốn bảo châu.

 
 
Compassion-ZENENERGY
Từ Bi Hỉ Xả

Khi ngọn đèn Trí Tuệ thắp sáng, chiếu vào Nhà Không, nhìn thấu tỏ được cái như thực của sắc tướng, tất cả chỉ là bóng dáng của tâm trần,của thần thức dấy lên.

Cảnh trong mê người trong mê, trong vòng đối đãi của âm dương, của thiện ác, của tham muốn, của ghét thương, người người sống với những vọng niệm của thần thức, trong khổ đau.

Cho nên, Từ Bi và Trí tuệ chính là đời sống của Người Thấu đạo, sống Thiền, tuỳ duyên phương tiện, chia sẻ cho tất cả những ai phát tâm vào Nhà Không, không "có-không", trở về chính giác.

Đối cảnh lòng vẫn sinh
Lòng sinh nhưng tâm định
Tâm sinh rồi lại định
Đạo đến lúc viên thành

Diana Zen, Founder & CEO
ZenEnergy Organization

wisdom-compassion-ZenEnergy